Kamatni kalkulator

Namenjen izračunavanju kamata. Ovaj program nudi mogućnost izbora između tri načina, odnosno metoda obračuna zakonske zatezne kamate i kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode.


Kalkulator sudskih taksi

Namenjen izračunavanju sudskih taksi koje se plaćaju u postupku pred sudovima, a prema Taksenoj tarifi koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama i Tarife pokrajinskih administrativnih taksi za spise i radnje organa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja je sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama.


Kalkulator zarada

Kalkulator zarada i drugih primanja služi za određivanje visine poreskog opterećenja prilikom isplate zarada i drugih primanja fizičkim licima, kao i za preračunavanje sa neto na bruto ili bruto na neto iznosa prihoda fizičkih lica po raznim osnovama.